Natuurgebied Waterdunen: getijdenduiker zorgt voor nieuwe natuur

provincie Zeeland

Kustveiligheid leidt tot nieuwe natuur, recreatie en economie

In West-Zeeuws Vlaanderen wordt nieuwe natuur gecreëerd via een 'getijdenduiker'. Deze duiker laat het zilte water van de Westerschelde door, waardoor achter de duinen een uniek natuurgebied ontstaat: Waterdunen. Volgens Marten Hemminga, projectleider van het Kustlaboratorium van Het Zeeuwse Landschap, zorgt dit voor een unieke combinatie van kustveiligheid, natuur, recreatie en economie. Zo is bijvoorbeeld de teelt van zilte groenten en kweek van oesters mogelijk.

Natuurherstel Westerschelde

In 2005 sloten Nederland en Vlaanderen een verdrag over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium. Daarin staan afspraken over de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde en de realisatie van 615 hectare estuariene natuur in Nederland. Circa 300 hectare van die natuur ligt in de Hedwigepolder. Inmiddels is gestart met de aanleg van geulen en nieuwe dijken, ter voorbereiding van de ontpoldering van de Hedwigepolder. In natuurgebied Waterdunen (121 hectare) is in 2019 een getijdenduiker in gebruik genomen. Deze zorgt voor een verbinding met de Westerschelde en een gereduceerd getij. De getijslag wordt geleidelijk opgevoerd en het effect ervan gemonitord. Op termijn kan zo de beoogde getijslag gerealiseerd worden. Ook buitendijks zijn maatregelen genomen. Voor de buitendijkse maatregel Bath (27 hectare) is gestart met de aanleg van de strekdammen, die de watersnelheid verlagen waardoor getijdennatuur weer een kans krijgt. Ook bij Ossenisse (26 hectare) is inmiddels gestart met stroomsnelheidverlagende werkzaamheden.

Innovatieve teelt van zilte groenten

Behalve een mooi en bijzonder natuur- en recreatiegebied is Waterdunen een deltawerk. Maar wel anders dan de bekende deltawerken die Zeeland beschermen tegen het water. Natuur, recreatie en getijdenwerking worden op een innovatieve manier gecombineerd met kustversterking. In Waterdunen bepaalt het getij de natuur. Door de constante wisseling van hoog en laag water, ziet het landschap van schorren, kreken, zand- en slikplaten er straks ieder uur anders uit. Dat is aantrekkelijk voor kustvogels. Door de ligging aan de monding van de Westerschelde is het gebied een Europese luchthaven voor trekvogels die hun lange reis langs de Noordzeekust maken. Door het getij groeien zoutplanten op de schorren en ontstaan zilte graslanden. Dit bijzondere gebied tussen land en zee maakt ook de innovatieve teelt van zilte groenten en aquacultuur mogelijk.

Lees meer in het volledige rapport

Deel deze pagina