Overig wolvennieuws uit de provincies

Vestiging wolf leidt tot oprichting adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant

De wolf GW1625m heeft zich inmiddels gevestigd in Zuidoost-Brabant. Deze wolf is sinds 28 maart 2020 aanwezig in het gebied Groote Heide. Na zes maanden van aanwezigheid spreken we volgens het Interprovinciale Wolvenplan officieel van vestiging. Uit DNA-analyses blijkt dat dit de eerste wolf in Nederland is die afkomstig is uit de Frans-Italiaanse Alpiene populatie. Alle andere wolven in Nederland komen via het noorden van Duitsland uit de Centraal Europese populatie. Deze populaties zijn lange tijd van elkaar gescheiden geweest, maar nu treffen de verschillende populaties elkaar weer. De wolf op de Groote Heide maakt gebruik van een groot gebied, waaronder een deel van Limburg. Binnenkort wordt er een intensievere vorm van monitoring van de wolf door het Wolvenmeldpunt opgestart. Zij onderzoeken het gebied systematisch op wolvenactiviteit, waarbij onder meer actief gezocht wordt naar sporen. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in het exacte leefgebied van de wolf. Nieuwe zwervende wolven De definitieve vestiging van de wolf in Brabant heeft geleid tot oprichting van de adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van landbouworganisaties, schapenhouders, natuurorganisaties en gemeenten. De adviescommissie heeft als taak om advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten over preventieve maatregelen om schade aan gehouden dieren in het gebied van de gevestigde wolf te voorkomen. Ook zal de adviescommissie zich buigen over hoe er beter samengewerkt kan worden bij eventuele nieuwe zwervende wolven in Brabant. Tot die tijd kunnen schapen- en geitenhouders binnen het leefgebied van de wolf stroomnetten lenen van de provincie. Plaatsen stroomnetten Deze stroomnetten bieden een goede bescherming tegen wolven. Belangrijk is wel dat ze op de juiste wijze worden geplaatst. Het zijn complete sets, bestaande uit flexi-netten van 120 cm hoog inclusief apparatuur zoals een stroomklok en accu. De sets kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als nachtkraal. Na betaling van een borg en onder voorwaarden dat de noodset weer netjes retour komen, worden ze tijdelijk uitgeleend. Vrijwilligers van Wolven in Brabant kunnen helpen en adviseren bij het plaatsen ervan. Zie voor een verdere toelichting over preventieve maatregelen om wolvenschade te voorkomen de ‘Faunaschade Preventie Kit Wolven’. Voor vragen of interesse over wolven in Brabant of het lenen van netten stuurt u een e-mail naar wolf@brabant.nl.

IKL bereidt Limburg voor op komst wolf

In de provincie Limburg wordt door Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) samen met andere organisaties een project opgezet om Limburg verder voor te bereiden op de komst van de wolf. Zo worden er stroomnetten aangeschaft die schapenhouders kunnen lenen. Ook wordt een overlegplatform opgericht. Dit overlegplatform geeft advies over communicatie, monitoring en schadepreventie. Door het IKL worden op korte termijn drie voorbeeldlocaties ingericht zodat schapenhouders kunnen zien welke mogelijkheden er zijn voor preventie. Schapenhouders die willen deelnemen of vragen hebben over het project kunnen contact opnemen met het IKL via i.vandewaarenburg@ikl-limburg.nl.

Landelijk overleg wolf van start

Onder leiding van Pieter van Geel is op 25 november 2020 het Landelijk Overleg Wolf (LOW) van start gegaan. Medio 2020 heeft een aantal organisaties de provincies om dit overleg gevraagd. Hun wens was om gezamenlijk vraagstukken op het gebied van wolvenschade aan te pakken. Daarbij komt, dat de provincies graag willen optrekken met allerlei betrokken organisaties om hun kennis en ervaring te benutten, draagvlak te creëren en gezamenlijk beleid te ontwikkelen.

Het LOW is een gestructureerd maar informeel overleg, waarin een breed scala aan opvattingen is vertegenwoordigd. De onderwerpen die in het LOW aan bod komen gaan over zowel nationale als internationale kwesties (zoals leefgebieden van de wolf en corridors) en kunnen variëren van aanbevelingen doen voor beleidsvorming en kennisuitwisseling tot het samen optrekken bij praktische uitvoering en handelingsprotocollen bij acute problemen. Deelnemers kunnen ook eigen thema’s inbrengen. Wolvenplan geactualiseerd Ook het Interprovinciale Wolvenplan wordt door het Landelijk Overleg Wolf geactualiseerd. In het LOW worden de bouwstenen hiervoor met de deelnemers besproken. “Heel goed dat er nu een platform is om de kennis en ervaring van allerlei organisaties te benutten en samen te bekijken wat ons te doen staat - efficiënt, creatief en met draagvlak”, aldus Pieter van Geel. Het LOW zorgt ook voor samenhang met de diverse provinciale gebiedscommissies. Adviezen worden gedeeld met de overheden die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming en het beleid. Zij zorgen op hun beurt voor een met argumenten onderbouwde terugkoppeling. Het LOW is ingesteld door de Bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg en wordt ondersteund door IPO/BIJ12 en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Désiré Karelse voert vanuit BIJ12 het secretariaat en is eerste aanspreekpunt. Doelen, samenstelling en werkwijze worden regelmatig geëvalueerd en kunnen gaandeweg worden bijgesteld.

Drenthe gaat verder met aanwijzen risicogebied

Hoewel in Drenthe geen sprake meer is van een officiële vestiging van de wolf, zet de Provincie Drenthe samen met de Gebiedscommissie het gebiedsproces voort. Inmiddels is gestart met het aanwijzen van een risicogebied. Dat is een gebied waarbij - op basis van eerdere zichtwaarnemingen en schademeldingen - de kans op een conflict tussen een wolf en schapen groot is. De behoefte aan het nemen van preventieve maatregelen door schapenhouders is hier het grootst. De provincie Drenthe maakt hierover in januari 2021 meer bekend.

Deel dit artikel