Overig wolvennieuws

De wolf die op 17 januari 2022 bij Ekenrooi in Noord-Brabant werd doodgereden is uitgebreid onderzocht in het Dutch Wildlife Health Centre van Universiteit Utrecht (foto: Marielle van Uitert).

Internationale samenwerking

In overleg met Vlaanderen Voor de grensregio tussen Noord-Brabant en Vlaanderen is een verkennend overleg geweest tussen de provincie Noord-Brabant, BIJ12, de Zoogdiervereniging en Vlaanderen over de mogelijkheden tot samenwerking. De gespreksonderwerpen betroffen onder andere de samenwerking in het geval van grensoverschrijdend wolven, wolventerritoria, monitoring en schade. Verspreiding wolf in de Benelux De wolf is een soort die niet aan landsgrenzen gebonden is. De wolven in Nederland maken naar het oosten deel uit van de Centraal-Europese wolvenpopulatie en naar het zuiden van de Alpiene wolvenpopulatie. Samenwerking tussen de Benelux en Duitsland heeft ertoe geleid dat er een grensoverschrijdende kaart van de wolventerritoria is gemaakt. Zo werken overheden samen om wolvenpopulatie in beeld te brengen. Op onderstaande kaart is in beeld gebracht waar wolven in de Benelux en Duitsland de afgelopen jaren zijn waargenomen en hoe zich dat in de tijd heeft ontwikkeld. Op de kaart met wolventerritoria staat aangegeven of het gaat om een individu, een paar of een roedel. Deze kaart geeft een goed beeld van de ontwikkeling in de verspreiding en voortplanting van wolven in de Benelux en Duitsland door de jaren heen. De kaart geeft informatie per wolvenjaar. Een ‘wolvenjaar’ start in mei en loopt tot en met april van het jaar daarop. Hierbij wordt rekening gehouden met de biologie en voortplantingscyclus van de wolf.

Klik hier om de kaart op volledige grote te bekijken.

Verspreiding wolventerritoria Benelux en Duitsland

Aangereden wolven

Afgelopen maanden zijn er drie wolven omgekomen in het verkeer. Op de A67 ter hoogte van Ekenrooi, nabij Eindhoven, in de provincie Noord-Brabant is op 17 januari 2022 een wolf doodgereden. Het gaat om de mannelijke wolf GW2432m. Kort daarna wordt in de nacht van 15 op 16 februari 2022 in Limburg op de A2 bij Weert een dode wolf gevonden. Het bleek om het mannelijke individu GW2433m te gaan. In beide gevallen ging het om jonge wolven die in 2021 zijn geboren in het Vlaamse roedel te Hechtel-Eksel. Dit was de eerste keer dat GW2433m in Nederland werd aangetroffen. Van de wolf GW2432m werd afgelopen periode één keutel aangetroffen in de regio zuidwest Valkenswaard. Afgelopen periode hebben op de Veluwe twee aanrijdingen met mannelijke nakomelingen van de Noord-Veluwe roedel plaatsgevonden. De eerste betrof een dodelijke aanrijding van de mannelijke wolf GW1964m op 22 december 2021 op de Nunspeterweg (N310) te Elspeet. Het dier had een ernstige huidaandoening als gevolg van chronische schurft. De tweede aanrijding vond plaats op 23 december 2021 op de A50. Het opmerkelijke daarbij is dat de wolf deze aanrijding heeft overleefd. De bestuurders troffen een pluk haar op de bumper aan die geanalyseerd is op DNA. Daaruit kon worden achterhaald dat het om wolf GW2398m ging. Het zou een flinke botsing zijn geweest waarbij de wolf zeer waarschijnlijk verwondingen heeft opgelopen. De wolf is echter niet onmiddellijk teruggevonden, ondanks een nazoekactie met honden. Het dier bleek het voorval te hebben overleefd, want drie weken later is het DNA van deze wolf aangetroffen bij twee schademeldingen in het buitengebied van Putten. De dode wolven zijn overgebracht naar Utrecht, waar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van Universiteit Utrecht sectie verricht en veterinair onderzoek doet. Wageningen Environmental Research (WENR) verricht de dierecologische sectie. Hierbij wordt onder meer de leeftijd, maaginhoud en conditie in kaart gebracht. Dit alles is onderdeel van de afspraken in het Interprovinciaal Wolvenplan. Daarin staat hoe we omgaan met de wolf en hoe aanrijdingen met wolven worden afgehandeld.

Wolf GW2433m werd op 17 januari 2022 doodgereden in Noord-Brabant. In het Dutch Wildlife Health Centre van Universiteit Utrecht is sectie verricht en veterinair onderzoek gedaan. Wageningen Environmental Research (WENR) verrichtte dierecologische sectie. Hierbij wordt onder meer de leeftijd, maaginhoud en conditie van de wolf in kaart gebracht (foto's: Marielle van Uitert)

Voortgang actualisatie interprovinciaal wolvenplan

De gezamenlijke provincies zijn bezig om het huidige Interprovinciale Wolvenplan uit 2019 te actualiseren. Het nieuwe Wolvenplan verschijnt naar verwachting in het derde kwartaal van 2022. Het plan is gebaseerd op de laatste stand van zaken over kennis van de wolf, de wet- en regelgeving en ervaringen met wolven die de afgelopen jaren zijn opgedaan in de verschillende provincies. De in 2021 opgestelde rapporten factfinding study en de juridische analyse bieden inhoudelijke input voor het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan. De kennis die in deze rapporten is verzameld, kan worden ingezet voor het maken van wetenschappelijk onderbouwde beleidskeuzes ten aanzien van de wolf. Provincies verwachten dat de actualisatie leidt tot nadere invulling van zogenaamde handelingsprotocollen, die ingaan op hoe in bepaalde situaties te handelen (bijvoorbeeld het uiteenzetten van het proces als een wolf wordt aangereden). Op basis van het nieuwe plan wordt ook de richtlijn voor tegemoetkomingsregeling in schade en taxatie aangepast. Het Landelijk Overleg Wolf wordt hierbij ook betrokken.

Landelijk overleg wolf

Het Landelijk Overleg Wolf (LOW) is gekomen tot een voorzittersnotitie, gebaseerd op de opvattingen en discussies daarover in het LOW, waarin een zienswijze over het wolvenbeleid is meegegeven aan de provincies. De verwachting is dat deze notitie bijdraagt aan een breder maatschappelijk draagvlak en helderheid biedt ten aanzien van wensen, verwachtingen en de handelingsperspectieven bij/voor de stakeholders in het LOW ten aanzien van het Interprovinciaal Wolvenplan. Verbindend element is het draagvlak in de Nederlandse samenleving en gaat uit van het besef dat hoe beter de wolf beschermd is, hoe meer er mogelijk is om schapen te beschermen, en omgekeerd. Conflictarm samenleven moet haalbaar zijn.

Het LOW heeft verder aangegeven om de komende jaren door te willen gaan als landelijk wolven overleg, waarin de verschillende maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten.

Deel dit artikel