Nieuws uit de provincies

In Gelderland start een pilot met speciale kuddebewakingshonden (foto: Marielle van Uitert)

Gelderland start calamiteitenregeling bij zwervende wolven

De provincie Gelderland gaat geld beschikbaar stellen om preventieve maatregelen, zoals een afrastering, te nemen wanneer sprake is van ‘zwervende wolven’. Tot nu toe kregen dierhouders alleen een vergoeding voor preventieve maatregelen wanneer zij in een gebied woonden met een gevestigde wolf. Dierhouders binnen de aangewezen wolvenleefgebieden op de Veluwe krijgen al hulp bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere in de vorm van subsidie. Maar in Nederland komen ook zwervende wolven voor op zoek naar een geschikt leefgebied. Voor dierhouders is het bijna niet mogelijk om voorbereid te zijn op aanvallen van zwervende wolven. De trefkans is immers klein en zwervende wolven kunnen op doortocht in korte tijd grote afstanden afleggen. Hierdoor is vooraf niet te zeggen waar hun tocht heen gaat. Soms blijven zwervende wolven ook in een bepaald gebied rondhangen vaak om te verkennen of het een geschikt leefgebied is.

Om die reden voorziet de provincie Gelderland nu in een calamiteitenregeling. Deze regeling betreft een tijdelijke openstelling van de subsidie, ongeacht de locatie, om snel financieel te kunnen bijdragen aan maatregelen. De calamiteitenregeling wordt op 2 mei 2022 opengesteld.

Pilot met kuddebeschermingshonden

Op advies van de Gelderse wolvencommissie draagt de provincie Gelderland bij aan twee pilots met kuddebeschermingshonden. Dit is in een gebied waar vorig jaar overdag in de gescheperde kudde calamiteiten met wolven plaatsvonden. Het voorstel is om twee kuddebeschermingshonden per kudde in te zetten om de wolf te weren bij de kudde tijdens het hoeden en in de nachtkralen. De duur van de pilot is twee jaar met als voorwaarde dat de effecten goed worden geregistreerd zodat geleerd kan worden of dit op de Veluwe een goede oplossing kan zijn. De initiatiefnemers kijken naar het wolfwerende effect, maar ook of het werken met de honden behapbaar is voor de herder. Verder wordt ook gekeken naar ervaringen van en met omwonenden en recreanten. Lees meer informatie op de site van de provincie Gelderland.

Projectgroep wolf in Zeeland

In de week voor Kerst werd in provincie Zeeland voor de tweede keer in 2021 een zwervende wolf gesignaleerd. Deze wolf (GW1954m) legde in korte tijd een ruime afstand af over Schouwen-Duiveland tot aan Scharendijke. Daarna is de wolf weer teruggelopen naar Brabant. Deze wolf heeft tijdens zijn tocht schapen gedood.

Projectgroep wolf opgestart

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zeeland hebben besloten om een officiële projectgroep wolf in te stellen. Deze projectgroep zal Gedeputeerde Staten advies geven over een subsidieregeling voor wolfwerende preventieve maatregelen. De provincie Zeeland heeft tot nu geïnvesteerd in wolfwerende noodsets, die te leen zijn ingeval van een zwervende wolf. Verder heeft de provincie fladderlinten met elektriciteit aangeschaft, waar men samen met provincie Brabant een pilot mee doet.

Lees meer informatie op de site van de provincie Zeeland.

Noord-Brabant vergoedt preventieve maatregelen

Ook de provincie Noord-Brabant heeft sinds 1 februari 2022 een subsidieregeling opengesteld voor het nemen van preventieve maatregelen voor wolvenschade. De voornaamste reden was de langdurige aanwezigheid van de wolf in Zuidoost-Brabant (De Groote Heide). Met de regeling wil de provincie schade aan de landbouwhuisdieren, veroorzaakt door de gevestigde wolf, voorkomen. Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf. Houders van landbouwhuisdieren kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen. Nu blijkt dat GW1625m op dit moment het leefgebied heeft verlaten, blijft de subsidieregeling wel open voor schapen- en geitenhouders. Er is een reële kans dat een (nieuwe) wolf het gebied weer inneemt. De nut en noodzaak om preventieve maatregelen te nemen blijft daarmee aanwezig.

Kijk voor meer informatie op de site van de provincie Noord-Brabant.

Fryslân krijgt Gebietskommisje Wolf

Gedeputeerde Staten van Fryslân (hierna GS) heeft op 14 december 2021 kenbaar gemaakt dat zij zouden starten met het nader verkennen en uitwerken van een aantal provinciale actiepunten voor de wolf. Op 22 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) om te vormen naar een Gebietskommisje Wolf (GW). Ook is een wolvengebied aangewezen in Zuidoost-Fryslân, wordt een subsidieregeling voor preventieve maatregelen opengesteld en komt er een wolvenconsulent voor Fryslân.

Commissie

De Gebietskommisje Wolf (GW) gaat, nu er een wolvengebied is aangewezen, aan de slag met een schadepreventieplan voor dat gebied.

Aanwijzen en begrenzen wolvengebied

GS zijn bevoegd om een wolvengebied vast te stellen in Fryslân. Gezien de schademeldingen en waarnemingen van wolven in Fryslân werd geconcludeerd dat Zuidoost-Fryslân de grootste kans op wolvenactiviteit heeft. Dit gebied wordt grofweg omgeven door de A7 en A32. PPWF heeft eerder ook het advies gegeven om dit gebied aan te wijzen en te begrenzen. GS heeft dit gebied daarom -voor eerst- als wolvengebied vastgesteld.

Subsidieregeling

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van materiaal om schade aan landbouwdieren door de wolf te voorkomen. De regeling treedt op 12 april 2022 in werking. Schapen- en geitenhouders in Fryslân die vanaf 14 december 2021 preventieve maatregelen hebben aangeschaft, kunnen onder voorwaarden met terugwerkende kracht ook een aanvraag indienen. Daarnaast is in de subsidieregeling een ‘calamiteitenregeling’ opgenomen. Hierdoor kan een grondeigenaar die te maken krijgt met veel schade en net naast het vastgestelde gebied ligt, ook tijdelijk gebruik maken van de subsidieregeling. Er moet dan sprake zijn van drie aanvallen binnen zeven dagen, in één of twee aan elkaar grenzende gemeentes. Daarbij moeten één of meerdere dieren gedood zijn en door BIJ12 beoordeeld als ‘dood door wolf niet uit te sluiten’.

Wolvenconsulent

Ook wordt er in Fryslân een wolvenconsulent aangewezen die samenwerkt met de Gebietskommisje Wolf. De wolvenconsulent kan houders van landbouwdieren kosteloos op maat adviseren en biedt hulp bij het aanvragen van een subsidie.

Lees meer informatie op de site van provincie Fryslân.

Demonstratiedag in Limburg

Op 2 april is een demo-dag gehouden voor schapenhouders en geïnteresseerden waar werd getoond hoe schapen tegen aanvallen van de wolf kunnen worden beschermd. Het werd georganiseerd door Platform Kleinschalige Schapen- en geitenhouders, de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.

Op deze dag konden de ongeveer 100 deelnemers ervaringen uitwisselen. Er werden verschillende preventiemethodes getoond: vaste rasters (met wolfwerende aanpassingen), flexinetten, vlechtheggen, elektrische fladderlinten en een oprolsysteem op kruiwagen en quad. Ook werd er informatie gegeven over kuddebeschermingshonden. 1Limburg was hierbij aanwezig en maakte een reportage, zie de eerste video.

Daarnaast werd informatie gegeven over hoe een schademelding en taxatie bij BIJ12 na een wolvenaanval verloopt. Zie ook de toelichting op de website van BIJ12 of bekijk de onderste video.

Tevens is er een toelichting gegeven op de (onlangs opengestelde) subsidieregeling van de provincie Limburg voor de preventie van faunaschade.

Provincies helpen schapen- en geitenhouders met het nemen van maatregelen om vee te beschermen. Een belangrijk middel is een wolfwerend hek (foto's: Marielle van Uitert)

Deel dit artikel