Overig wolvennieuws uit de provincies

Digitale bijeenkomsten over de wolf

In Zuidoost-Brabant in het gebied De Groote Heide, is inmiddels al een jaar een wolf gevestigd. Dit dier passeert regelmatig de provinciegrens met Limburg. Dat deze wolf nog aanwezig is weten we uit actieve monitoring. De monitoringsresultaten worden gebruikt om de grootte van het leefgebied te bepalen. Ook krijgen we zo een beeld hoe de gevestigde wolf het leefgebied gebruikt. We weten inmiddels dat de wolf van De Groote Heide flinke afstanden aflegt, regelmatig de provinciegrens met Limburg oversteekt en ook de snelweg A2 en A67 weet te passeren. De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen en vaststellen van het leefgebied van de wolf. In het voortraject werken partijen uit het gebied samen met de provincie aan de begrenzing van dit leefgebied. De adviescommissie Wolven in Brabant werkt daarnaast aan een schadepreventieplan. Het vastgestelde leefgebied samen met het schadepreventieplan, zijn belangrijke stappen in het opstellen van een subsidieregeling voor preventieve maatregelen. Er wordt daarbij ook samengewerkt met de Limburgse collega’s. Dit proces vraagt echter om zorgvuldigheid en betrokkenheid van meerdere partijen en daar is tijd voor nodig. De wolf kan hier echter geen rekening mee houden en het risico op schade aan onbeschermde schapen is groot. In noodsituaties biedt de provincie hulp aan. Er zijn noodsets met wolfwerende rasters en bijbehorende apparatuur beschikbaar, die op verzoek uitgeleend worden. Ook zijn er vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt in het gebied actief, die kunnen bijstaan met raad en daad. Voor vragen hierover stuurt u een e-mail naar: Wolf@Brabant.nl. Dierhouders aan de Limburgse kant van de provinciegrens kunnen contact opnemen met Bas Custers van Wolf Fencing Nederland. Webinars Om belanghebbenden en bewoners te informeren over de wolf, zijn afgelopen kwartaal digitale bijeenkomsten georganiseerd. Zo is er op 17 december 2020 een Webinar georganiseerd over de wolf van De Groote Heide. Gastgemeente was de gemeente Heeze-Leende die samen met de provincie een toelichting gaf op de komst van de wolf en de betekenis voor het gebied en bewoners. Ook de schadevergoeding en -afhandeling werd uitgebreid toegelicht door schade-experts van BIJ12. Bewoners uit het gebied konden daarna vragen stellen aan een panel van deskundigen vanuit natuurorganisaties, landbouw en jacht. De presentaties van de Webinar zijn terug te vinden op de website van gemeente Heeze-Leende. Zorgen over toekomst Op 27 januari was er een online-uitzending georganiseerd door RUW, met als onderwerp ‘zorgen over de komst van de wolf’. RUW is een online debatplatform wat gratis te volgen en actief aan deel te nemen is op internet. Na een korte inleiding door een ecoloog van de provincie, gingen Elies Lemkes-Straver gedeputeerde Landbouw, voedsel en Natuur en bestuurder Jeanette van de Ven van ZLTO met elkaar in gesprek over de gevolgen voor veehouders. De uitzending is terug te zien op www.ruwdenbosch.nl. Schapenhouders gezocht In Limburg werkt het IKL met schapenhouders aan schadepreventie. Ook Ark Natuurontwikkeling is met Canine Efficiency en Van Bommel Faunawerk gestart met voorbeeldprojecten op het vlak van schadepreventie. Ze zoeken daarvoor nog schapenhouders in Limburg die preventieve maatregelen willen vinden voor hun bedrijf en dieren en de oplossingen ook aan andere schapenhouders, veehouders en terreinbeheerders willen laten zien. Bij interesse kan contact worden opgenomen met beschermjevee@ark.eu. Deze webpagina geeft meer informatie.

Uitwisseling van kennis in Overijssel

LTO, Landschap Overijssel en de gedeputeerde voor landbouw en natuur in Overijssel hebben afgesproken regelmatig met elkaar op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg te voeren over de wolf. Naast het delen van standpunten en het uitwisselen van kennis en ideeën, vinden partijen het belangrijk om korte lijnen te ontwikkelen, zodat in geval van een mogelijke probleemsituatie snel gehandeld kan worden. De periodieke overleggen krijgen vooralsnog niet het karakter van een provinciale wolvencommissie. Juist om onrust te voorkomen wil de provincie niet vooruitlopen op het landelijk beleid, dat nog volop in ontwikkeling is.

Uitbreiding subsidiegebied Gelderland

Op de Zuidwest-Veluwe zijn afgelopen kwartaal sporen gevonden en is formeel sprake van vestiging van de wolf op het grondgebied van de gemeenten Ede en Renkum. Ook op de Noord-Veluwe zijn afgelopen kwartaal ten noorden van het eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde leefgebied meerdere sporen gevonden. Provincie Gelderland ziet daarin aanleiding het gebied waar de subsidie van toepassing is naar het zuidwesten en het noorden uit te breiden. In het noorden gaat het om de natuurgebieden binnen de gemeenten Oldebroek en Heerde en in het zuidwesten om de gemeenten Ede en Renkum. Meer informatie vindt u ook hier.

Hoe leeft de wolf? Nu de wolf al een tijdje in de natuur in de provincie Gelderland woont, is het goed om wat meer te weten over hoe hij leeft, wat hij eet en wat hij zoal doet. En hoe wij het beste kunnen omgaan met de natuur, waar de wolf een onderdeel van is. Onderstaande video van de provincie Gelderland geeft informatie over hoe de wolf leeft.

Door Nederland trekkende wolf legaal geschoten in Frankrijk

In september afgelopen jaar heeft een jager in het Franse dorp Fougerolles in de Vogezen een wolf doodgeschoten. De jager had hier een vergunning voor. De wolf viel over langere tijd schapen en kalveren aan en drong open stallen binnen. De Franse autoriteiten hebben hierop een vergunning afgegeven om het dier te doden. De wolf is eerder ook in Nederland waargenomen en al die tijd gemonitord door samenwerkende Europese onderzoeksinstituten. Zie voor het originele bericht en verdere berichtgeving : Wageningen University & Research.

Landelijk Overleg Wolf

Onder leiding van Pieter van Geel is op 4 februari 2021 het Landelijk Overleg Wolf (LOW) voor de tweede keer bijeengekomen. Daar is gesproken over de actualisering van het Interprovinciaal Wolvenplan. Er is stilgestaan bij enkele bouwstenen hiervoor, zoals de actualisatie van de kennis van de wolf in Nederland en Europa (de zogenoemde fact-finding study), de juridische status van de wolf en de overwegingen omtrent voortzetting van de tegemoetkomingsregeling. De feedback uit het LOW is verwerkt in de uiteindelijke opdrachtomschrijvingen voor de fact-finding study en de juridische analyse. Verder is gesproken over hoe om te gaan met kennis over de preventie van wolvenschade, risicogebieden en de openbaarheid van wolf monitoringsgegevens. Er is door de deelnemers van het LOW kennisgenomen van het initiatief ‘Samenleven met de wolf in Nederland’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de uitkomsten van het door het in opdracht van LNV door Motivaction verrichte onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor de wolf.

Deel dit artikel